Ouderbetrokkenheid

Op de Triangel hechten we veel waarde aan goed contact met ouders. Dat doen we door middel van digitale communicatie en persoonlijke gesprekken. Voor de digitale communicatie tussen ouder en school maken wij gebruik van Parro. Via Parro ontvang je berichten en foto's van wat er speelt in de groep van jouw kind. Dit kunnen groepsberichten zijn, maar ook individuele berichten tussen ouders en leerkrachten. Ook worden er regelmatig nieuwsberichten geplaatst die voor de hele school bestemd zijn.

Parro draagt bij aan betere oudercommunicatie tussen ouder en medewerker in een veilige omgeving.

Schoolvereniging

De vereniging is de ‘eigenaar’ van onze school. De naam van de vereniging is: Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Hervormde Scholen op Gereformeerde Grondslag te Rouveen. De vereniging heeft leden. Ieder jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. Op deze ledenvergadering worden de financiën besproken en wat er dat jaar op hoofdlijnen is gebeurd.

Raad van Toezicht 

De ledenvergadering benoemt de leden van de lokale Raad van Toezicht. De lokale leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op het werk van de bestuurder en de wijze waarop zij de school bestuurt. Zij doen dit door de begroting, het jaarverslag en rapportages van de bestuurder te bespreken en goed of af te keuren. 

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 • Alette de Boer (voorzitter)
 • Mieneke Hengsteboer (lid)
 • Erik Compagner (lid)
 • Wilco Witte (lid)
 • Arno Hokse (lid)

De schoolvereniging is te bereiken via het contactformulier.
 

Commissie identiteit & Werkgroep DNA

Naast de RvT hebben we ook een Commissie identiteit (vanuit RvT) en werkgroep DNA (vanuit schoolteam). Zij bewaken en bevorderen de bewustwording van de identiteit van de school en de vereniging. Daarvoor zijn ze betrokken bij de benoeming van personeelsleden op het deel van de identiteit.

De commissie identiteit en werkgroep DNA bestaat uit:

 • Alette de Boer: RvT
 • Mieneke Hengsteboer: RvT
 • Wilco Witte: RvT
 • Roelienke Post: Team
 • Yvonne Fokkens: Team

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad. Medezeggenschap biedt ouders en personeel mogelijkheden om over allerlei onderwerpen op de eigen school mee te denken en mee te beslissen. Door de MR kunnen we samenbouwen aan de school en het onderwijs. En dat is van belang voor iedereen die bij de school betrokken is. De MR bestaat uit 3 leerkrachten (personeelsgeleding) en 3 ouders (oudergeleding).

Oudergeleding
 • Jolanda van der Vegt
 • Jeannette Steenbergen
 • Klaas Jan Volkerink
Personeelsgeleding
 • Suzanne Tuin (voorzitter)
 • Marrie Kuiper (voorzitter)
 • Ronald Vos

De MR is te bereiken via het contactformulier.
 


Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is een enthousiaste groep ouders die het team ondersteunt bij het organiseren van allerlei activiteiten voor de kinderen. Bij veel activiteiten wordt ook de hulp ingeroepen van andere ouders. Hulp is altijd welkom!

De activiteitencommissie bestaat momenteel uit:

 • Marjanne Huisman (voorzitter)
 • Alien Konterman (secretaresse)
 • Judith Kruidhof (lid)
 • Alwin Compagner (lid)
 • Geja van Dijk (lid)
 • Ferdinand Knol (lid)
 • Hein Poolman (lid)
 • Henriët Horstede (lid personeel)