Kernwaarden Triangel

 

Op onze school geven we het onderwijs vorm vanuit ons christelijk geloof. Centraal staan daarbij:

 

Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid. Dat houdt voor ons in dat we ons onderwijs zo inrichten dat we kinderen als unieke schepselen van God zien die met gaven van hoofd, hart en handen onze school binnenkomen. Binnen ons onderwijs bieden we ruimte om die gaven zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te laten komen. We werken aan een positief zelfbeeld van de kinderen. Ook maken we de kinderen bewust van hun ontwikkeling en de invloed die zij daarop hebben. We geven kinderen bagage mee voor de maatschappij waarin ze opgroeien zodat ze als (jonge) deelnemers aan de maatschappij hun plek kunnen en mogen innemen en hun christen-zijn kunnen uitdragen. Een goede samenwerking tussen kind, ouder en leerkracht vinden we belangrijk.

 

Uitwerking kernwaarden Triangel

 

Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid

 

Wat betekent dat?

 

Op onze school werken we vanuit de drie kernwaarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Vanuit deze kernwaarden geven we ons onderwijs vorm. De belangrijke basis is daarbij een positieve, veilige werksfeer. Deze wordt gecreëerd door een respectvolle houding naar elkaar toe en het zorgdragen voor veiligheid. Veiligheid als het gaat om het voorkomen van ongelukken en letsel, maar zeker ook sociale veiligheid. Een klimaat waarin pesten niet wordt getolereerd, waar kinderen zich thuis voelen en waarin proactief wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling. Binnen de school heeft iedereen hierin een eigen verantwoordelijkheid.

 

Hoe zien we dat in de school?

 

Binnen de Triangel zien we dat door duidelijke gedragsverwachtingen. In elke ruimte wordt aan de gebruiker duidelijk gemaakt welk gedrag daar verwacht wordt. Dit gedrag wordt, wanneer kinderen dit laten zien, positief bekrachtigd. Daarnaast worden de gedragsverwachtingen structureel met de groepen geoefend. In elke periode staat het gedrag in een bepaalde ruimte centraal en worden hier lessen over gegeven. Ook worden er in elke klas lessen in sociale vaardigheden gegeven. Hierdoor wordt een heldere, eenduidige manier van reageren in sociale situaties geoefend.

 

Heel belangrijk voor onze school is ook het kidsteam. Het kidsteam bestaat uit leerlingen uit alle groepen. Deze leerlingen praten mee over de sfeer en het gedrag in de school.

 

Hoofd, hart en handen

 

Wat betekent dat?

 

Als school vinden we het heel belangrijk dat kinderen optimaal betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling. Om zorg te dragen voor die betrokkenheid is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind, om het kind keuzemogelijkheden te geven en om aan te sluiten bij het niveau van het kind. Kinderen komen met hun eigen talenten de school binnen en krijgen ruimte om deze te ontwikkelen. Elk kind heeft gaven op het gebied van hoofd (kennis/inzicht), hart (zorgen voor elkaar) en handen (creativiteit). Op de Triangel willen we voor hoofd, hart en handen ruimte geven.

 

Hoe zien we dat in de school?

 

Kinderen werken op onze school met planborden (groep 1/2), dag- en weektaken (groep 3-9). Hierdoor leren ze hun eigen keuzes maken, leren ze plannen, zelfstandig werken en zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen werk. Op de weektaak heeft de leerkracht ruimte om taken te plannen die aansluiten bij de ontwikkeling en interesses van de leerling, op het gebied van hoofd, hart en handen.

 

Verder zien we in de school een taakgerichte werkhouding van kinderen en leerkrachten die kinderen feedback geven op proces en product.

 

Ruimte bieden voor een optimale ontwikkeling.

 

Wat betekent dat?

 

Kinderen komen op school om te leren. In de eerste plaats denken we dan aan rekenen, taal en lezen. Deze hoofdvakken staan centraal in de school. Daarnaast vinden we een brede oriëntatie op maatschappij en wereld van groot belang. Hierbij zijn de kerndoelen leidend. Een optimale ontwikkeling begint bij het stellen van doelen. Dit doen we volgens de cyclus van het handelingsgericht werken.

 

Hoe zien we dat in de school?

 

Op de Triangel heeft elk kind (m.i.v. 2013) voor elk hoofdvak een plan. In dit plan staan de doelen beschreven voor de komende periode en staat de aanpak om het doel te realiseren. Na afloop van het plan wordt het plan geëvalueerd en wordt een nieuw plan opgesteld.

 

Op schoolniveau wordt gezocht naar een optimale ontwikkeling. Deze plannen worden in het schoolplan en schooljaarplan geformuleerd. Jaarlijks wordt de ontwikkeling van de school geëvalueerd en wordt voor het nieuwe schooljaar een nieuw plan opgesteld.

 

Samenwerking tussen kind, ouder en leerkracht

 

Wat betekent dat?

 

Voor een goede ontwikkeling van het kind is het belangrijk dat ouders en school goede contacten onderhouden. Als school vinden we het belangrijk dat kinderen hierbij betrokken worden. Op deze manier geven we de kinderen hun eigen verantwoordelijkheid in het proces van ontwikkeling.

 

Hoe zien we dat in de school?

 

Op de Triangel hebben ouders ruime mogelijkheden om zich te laten informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren). Zo werken we met een ouderportaal waarbij ouders inzicht hebben in leerlinggegevens, toetsresultaten, plannen en andere informatie. Ook ontvangen ouders wekelijks een klassenmemo waarin de leerkracht de ouders voorziet van de laatste informatie over de groep. We hebben ruime gespreksmogelijkheden, naast de geplande momenten is er altijd ruimte om een afspraak te maken. Ook is er laagdrempelig contact door middel van e-mail, telefoon en persoonlijke gesprekken.

 

Met kinderen wordt regelmatig gesproken over de voorgang van hun ontwikkeling. Vanaf groep 6 nodigen we de kinderen 1x per jaar uit tijdens de spreekavonden.